Hướng dẫn hoạt động truyền máu

Thứ năm - 24/04/2014 00:27
Căn cứ nghị định Chính phủ số 63/2014/2/NĐ-CP ngày 31 tháng 08 năm 2012 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ y tế. Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám , chữa bệnh và Vụ trưởng vụ Pháp chế bộ trưởng Bộ y tế ban hành thông tư về hướng dẫn.
Thông tư hướng dẫn hoạt động truyền máu
Căn cứ nghị định Chính phủ số 63/2014/2/NĐ-CP  ngày 31 tháng 08 năm 2012 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ y tế
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám , chữa bệnh và Vụ trưởng vụ Pháp chế bộ trưởng Bộ y tế ban hành thông tư về hướng dẫn hoạt động truyền máu
Thông tư gồm có 11 chương kèm theo 15 Phụ lục với đầy đủ nội dung và cách hướng dẫn chi tiết
Để tìm hiểu rõ xin mời các bạn Download tài liệu Tại đây