Công tác phòng chống HIV/ AIDS giai đoạn 2013-2017

Thứ năm - 24/04/2014 01:20
BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KẾ HOẠCH Hoạt động xét nghiệm trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, giai đoạn 2013 -2017 (Ban hành kèm theo Quyết định số 909 /QĐ - BYT ngày 21 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
BY T               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                          Độ
c lp Tdo Hnh phúc
 
 
 
KHOCH
Hoạt động xét nghim trong công tác phòng, chng HIV/AIDS,
giai đoạn 2013 -2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 909  /QĐ - BYT ngày 21 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
 
 
 
Hiện nay xét nghiệm ngày càng  đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, xác định chính xác bệnh từ đó có thể đưa ra phương thức điều trị phù hợp . Xét nghiệm trong công tác phòng, chống HIV/AIDS bao gồm: Xét nghiệm test nhanh HIV nhằm xác định tình trạng nhiễm HIV trong mẫu máu, mẫu dịch sinh học của cơ thể ngƣời với mục đích để sàng lọc HIV trong an toàn truyền máu, cấy ghép mô tạng, giám sát dịch HIV/AIDS, chẩn đoán HIV/AIDS và chẩn đoán sớm nhiễm HIV ở trẻ dưới 18 tháng tuổi; xét nghiệm đếm tế bào T - CD4, xét nghiệm  đo tải lƣợng  HIV-1 và xét nghiệm định gen kháng thuốc HIV  theo dõi điều trị và giám sát kháng thuốc HIV.
 
Sau hơn 20 năm công cuộc  phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam, từ những phòng xét nghiệm phát hiện HIV đƣợc thành lập tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh vào năm 1986, đến năm 1990 trƣờng hợp nhiễm HIV đầu tiên tại Việt Nam đƣợc phát hiện tại thành phố Hồ Chí Minh đánh dấu cho sự hình thành và phát triển mạng lưới các phòng xét nghiệm phục vụ công tác phòng, chống HIV/AIDS trên toàn quốc.
 
Đến nay  hệ thống  phòng xét nghiệm test nhanh HIV đã thiết  lập được  hơn 1000 phòng xét nghiệm sàng lọc HIV, 84 phòng xét nghiệm khẳng định HIV trong đó có 04 phòng xét nghiệm tham chiếu quốc gia theo khu vực; hệ thống xét nghiệm hỗ trợ theo dõi điều trị HIV/AIDS hình thành từ năm 2006 và mở rộng 56 cơ sở xét nghiệm tại 36 tỉnh/thành phố; 06 cơ sở xét nghiệm đo tải lượng vi HIV và 02 cơ sở xét nghiệm  chẩn đoán sớm
xnhiễm HIV cho trẻ dưới 18 tháng tuổi và xét nghiệm định gen kháng thuốc HIV, riêng 02 phòng xét nghiệm định gen kháng thuốc đạt tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới. Trong số hơn 1000 cơ sở xét nghiệm test nhanh HIV, đã có 04 cơ sở xét nghiệm khẳng định HIV đạt tiêu chuẩn ISO 15189: Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ƣơng, Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh, Khoa Vi sinh Bệnh viện Bạch Mai, Phòng xét nghiệm HIV của Trung tâm Y tế dự phòng TP. Hồ Chí Minh.

Công tác quản lý đảm bảo chất lượng xét nghiệm  cũng đã được quan tâm triển khai và thực hiện ở tất cả các cơ sở xét nghiệm chuyên sâu, tuy nhiên phần lớn phụ thuộc vào chương trình ngoại kiểm  của các nước trên thế giới và trong khu vực. Việt Nam chỉ cung cấp đƣợc chƣơng trình ngoại kiểm  về huyết  thanh học HIV đáp ứng 100% cơ sở xét nghiệm  khẳng định HIV, 37,8% cơ sở xét nghiệm sàng lọc HIV. Bƣớc đầu nghiên cứu, thí điểm chương trình nội kiểm cho xét nghiệm huyết thanh học, đếm tế bào T-CD4 và các xét nghiệm theo dõi kháng thuốc HIV.
 
Công tác quản lý, đánh giá chất lƣợng sinh phẩm xét nghiệm còn hạn chế, chưa xây dựng đƣợc phương cách xét nghiệm tại Việt Nam. Trang thiết bị xét nghiệm quá cũ và lạc hậu không còn phù hợp với sự phát triển của các công nghệ xét nghiệm .
 
Các chính sách quốc gia về xét nghiệm chƣa cập nhật được  với tiến bộ khoa học kỹ thuật của thế giới. Nguồn lực cho công tác xét nghiệm còn thiếu, cán bộ xét nghiệm còn thiếu và yếu  về chuyên môn chưa  đồng đều  giữa các tuyến, các khu vực.
 
Nhận thức của cộng đồng nhân dân cũng nhƣ người nhiễm HIV và cán bộ y tế về xét nghiệm còn thấp và chƣa thực sự quan tâm đến tính thiết yếu của xét nghiệm trong dự phòng lây nhiễm HIV cho bản thân và cộng đồng.
 
Để thực hiện được  công tác xét nghiệm phục vụ công tác phòng, chống HIV/AIDS trong thời gian tới phù hợp thực tế tại Việt Nam và cập nhật với các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS nói chung và lĩnh vực xét nghiệm nói riêng, việc xây dựng "Kế hoạch X xét nghiệm trong  công  tác phòng, chống HIV/AIDS, giai đoạn 2013-2017" là thực sự cần thiết.
Để biết thêm thông tin chi tiết mời bạn Download tài liệu Tại Đây
Từ khóa: công tác