An toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm

Thứ năm - 27/08/2015 04:28
QCVN - 1: 2011 BYT do ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bao bì và các vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm biên soạn, Cục vệ sinh an toàn thực phẩm trình duyệt và được ban hành theo thông tin số 34/2011/TT - BYT ngày 30 tháng 08 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế ...
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
QCVN 12-1:2011/BYT
 
VỀ AN TOÀN VỆ SINH ĐỐI VỚI BAO BÌ, DỤNG CỤ BẰNG NHỰA TỔNG HỢP
TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI THỰC PHẨM  
 
National technical regulation on safety and hygiene for synthetic resin Implement,
container and packaging in direct contact with foods  
 
HÀ NỘI – 2011
Lời nói đầu   
QCVN 12-1:2011/BYT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bao bì và các vật liệu
tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm biên soạn, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm trình duyệt và được
ban hành theo Thông tư số 34/2011/TT-BYT ngày 30 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
 
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA  
VỀ VỆ SINH AN TOÀN ĐỐI VỚI BAO BÌ, DỤNG CỤ BẰNG NHỰA TỔNG HỢP TIẾP XÚC
TRỰC TIẾP VỚI THỰC PHẨM  
National technical regulation on safety and hygiene for synthetic resin implement,
container and packaging in direct contact with foods
I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (sau đây gọi tắt là Quy chuẩn) này quy định các yêu cầu kỹ thuật và
quản lý về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với
thực phẩm (sau đây gọi tắt là bao bì, dụng cụ nhựa).
2. Đối tượng áp dụng
Quy chuẩn này áp dụng đối với:
2.1. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, buôn bán và sử dụng các sản phẩm bao bì, dụng cụ
nhựa.
2.2. Cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức cá nhân có liên quan khác.
3. Giải thích từ ngữ
3.1 Dung dich ngâm thôi: là dung dịch dùng để ngâm mẫu thử.
II. YÊU CẦU KỸ THUẬT
1.  Yêu cầu kỹ thuật đối với bao bì, dụng cụ nhựa
..............


Chi tiết xin vui lòng xem tại đây!