Các kiến thức cơ bản về tình dục, ma túy và phương pháp tiếp cận cộng đồng làm việc trên nhóm MSWs

Thứ hai - 12/10/2015 02:41
Bài này sẽ trang bị cho học viên kiến thức tổng quan về HIV/STIs, diễn biến trong lịch sử và xu hướng gần đây. Đặc biệt quan tâm trên nhóm nguy cơ cao (IDU, MSM …) , nhằm cung cấp cho các học viên những kiến thức cơ bản về giới, tình dục, sức khỏe tình dục và các vấn đề liên quan.
Các kiến thức cơ bản về tình dục, ma túy và phương pháp  tiếp cận cộng đồng làm việc trên nhóm MSWs
 
Buổi 1 - chiều 20/12/2012:
Nội dung 1: Tình dục và sức khỏe tình dục
            Nội dung trong bài học này nhằm cung cấp cho các học viên những kiến thức cơ bản về giới, tình dục, sức khỏe tình dục và các vấn đề liên quan.
Mục đích buổi học nhằm giúp học viên:
1.      Trình bày được khái niệm về giới và những vấn đề liên quan đến giới như vai trò xã hội của giới, chuẩn mực giới, nhân dạng giới.
2.      Phân biệt được những thuật ngữ cơ bản về tình dục, xu hướng tình dục (sexual orientation) và nhận dạng tình dục (sexual identity) cũng như trình bày được cấu trúc xã hội của tình dục
3.      Mô tả được khái niệm sức khỏe tình dục và những vấn đề gặp phải như bạo lực tình dục, bệnh tật, sự kỳ thị và khả năng tiếp cận dịch vụ giảm hại
Thời gian Nội dung Người thực hiện
13:30 – 14:30 Giới và giới tính
-         Khái niệm giới
-         Nhận dạng giới
-         Vai trò xã hội của giới/chuẩn mực giới
Hòa & Ngọc
14:30 – 15:15 Tình dục
-         Tình dục là gì
-         Xu hướng tình dục
-         Nhân dạng tình dục
-         Cấu trúc xã hội của tình dục
15:15 – 15:30 Giải lao
15:30  17:00 Sức khỏe tình dục
-         Sức khỏe tình dục là gì?
-         Các vấn đề gặp phải: bạo lực tình dục, bệnh tật, sự kỳ thị và khả năng tiếp cận dịch vụ giảm hại
 

Buổi 2 – sáng 21/12/2012
Nội dung 2: Ma túy
      Nội dung về ma túy là một phần quan trọng trong khóa đào tạo này, những kiến thức trong bài học giúp học viên hiểu được những kiến thức cơ bản về chất gây nghiện và những vấn đề sức khỏe liên quan.
Mục đích buổi học:
1.      Học viên nêu được định nghĩa nghiện và giải thích được cơ chế gây nghiện
2.      Mô tả được tình hình sử dụng chất gây nghiện nói chung tại Việt Nam và trong nhóm MSW
3.      Trình bày được các biện pháp điều trị nghiện tại Việt Nam và mô hình điều trị toàn diện
4.      Phân biệt được một số đặc điểm tâm lý quan trọng của người nghiện ma túy
Thời gian Nội dung Người thực hiện
8:30 – 9:15 Khái niệm rối loạn nghiện chất
-         Định nghĩa
-         Các hình thái sử dụng CGN
-         Cơ chế gây nghiện
-         Tiêu chuẩn chẩn đoán nghiện ICD 10
Trang
9:15 – 9:45 Các chất gây nghiện phổ biến tại Việt Nam và trong nhóm MSM.
-         Các loại ma túy được sử dụng ở Việt Nam.
-         Xu hướng sử dụng ma túy ở Việt Nam 2003 – 2009
-         Sử dụng ma túy trong nhóm MSM
9:45 – 10:00 Giải lao
10:00 – 10:30 Các biện pháp điều trị hiện nay tại Việt Nam.
-         Điều trị lệ thuốc chất DTP
-         Điều trị lệ thuộc ATS
-         Điều trị lệ thuộc rượu
10:30 – 11:30 Đặc điểm tâm lý của người nghiện ma túy.
-         Phân biệt giữa người nghiện và tội phạm
-         Một số đặc điểm tâm lý cần lưu ý khi làm việc với người nghiện ma túy
 

Buổi 3 – chiều 21/12/2012
Nội dung 3: Cách thức tiếp cận với nhóm nguy cơ cao tại cộng đồng
Bài học này giúp các học viên hiểu về đặc điểm nhóm nguy cơ cao, cách thức tiếp cận đối với các nhòm này như thế nào và vai trò của của hoạt động tiếp cận trong các chương trình can thiệp.
1.      Mô tả được một số đặc điểm cơ bản về nhóm MSW
2.      Trình bày được quy trình tiếp cận cộng đồng
3.      Phân tích được các hình thức tiếp cận các nhóm nguy cơ tại cộng đồng
4.      Trình bày được vai trò của hoạt động tiếp cận cộng đồng
5.      Phân tích được các nguyên tắc làm việc với nhóm nguy cơ cao tại cộng đồng
Thời gian Nội dung Người thực hiện
13:30 – 15:00 -         Một số đặc điểm cơ bản về nhóm MSWs tại cộng đồng
-         Quy trình tiếp cận cộng đồng
-         Các hình thức tiếp cận nhóm nguy cơ cao tại cộng đồng
Hữu Anh/Hải
15:00 – 15:15 Nghỉ giải lao
15:15 – 16:00 -         Vai trò của hoạt động tiếp cận tại cộng đồng
-         Bí mật và an toàn trong quá trình tiếp cận
-         Quan sát và ghi chép
-         Chuẩn bị cho hoạt động thực địa buổi chiều tối
 

Buổi 4 – sáng 22/12/2012
Nội dung 3: Trình bày kết quả thực địa tối ngày thứ 2
Mục tiêu:
Buổi học giúp học viên nhìn nhận lại những kiến thức thu được, áp dụng nó trong hoạt động thực địa như thế nào. Học viên có những cảm nhận sau khi đi thực địa, có điều gì ấn tượng (tác dụng) của hoạt động thực địa.
Thời gian Nội dung Người thực hiện
8:30 – 10:30 -         Trao đổi nội dung trình bày trong nhóm
-         Trình bày các nội dung học viên thu thập được
o   Nội dung
o   Cảm nhận
Hữu Anh/Hải
10:30 – 10:45 Nghỉ giải lao
10:45 – 11:30 -         Trình bày những khó khăn trong quá trình thực địa
-         Thảo luận về những giải pháp khắc phục những khó khăn trong hoạt động thực địa
 
 
 
                 

Buổi 5 – chiều 22/12/2012
Nội dung 4: Thông tin cơ bản về HIV/STIs
Bài này sẽ trang bị cho học viên kiến thức tổng quan về HIV/STIs, băng cản nước diễn biến trong lịch sử và xu hướng gần đây. Đặc biệt quan tâm trên nhóm nguy cơ cao (IDU, MSM …).
Mục tiêu bài học:
1.      Trình bày được khái niệm HIV/AIDS, STIs và thông tin cơ bản về các STIs thường gặp.
2.      Trình bày các thông tin cơ bản về dịch tễ học HIV/AIDS và STIs tại trên thế giới và tại Việt Nam
3.      Liệt kê các phương thức lây nhiễm HIV, STIs và hậu quả của lây nhiễm HIV, STIs
4.      Liệt kê được các chiến lược và biện pháp dự phòng và chăm sóc lây nhiễm HIV, STIs trên thế giới và tại Việt Nam
Thời gian
19/12/2012
Nội dung Người thực hiện
13:30 – 14:00 1.      Khái niệm HIV/STIs
-         What is HIV/AIDS? History of HIV/AIDS detection? Why HIV/AIDS infection is serious
-         What are STIs? Common types of STIs
-         Relationship of HIV and STIs
Hảo/Hòa
14:00 – 14:45 2.      Dịch tễ học nhiễm HIV/STIs trên thế giới và ở Việt Nam
-         HIV/AIDS current situation worldwide and nationwide
o   What region on the world are affected by HIV
o   By age, sex, population.
-         HIV/AIDS estimated trend worldwide and Vietnam
14:45 – 15:15 3.      Các phương thức lây nhiễm HIV/STIs
-         Transmitted routes and natural progress of HIV infection
-         Behaviors and factors associate with or promote the risk of HIV infected.
-         Risk of HIV infection per risky behavior
15:15 – 15:30 Nghỉ giải lao
15:30 – 16:00 4.      Các hậu quả của lây nhiễm HIV/STIs
-         Individual and family (bệnh tật, giảm tuổi thọ, chất lượng cuộc sống, tự kỳ thị…)
-         Society (sức lao động, phát triển kinh tế …)
16:00 – 17:00 5.      Biện pháp dự phòng và chăm sóc HIV/STIs
-         Why HIV and STIs prevention is important?
-         Prevention strategies:
o   For genaral population
o   Harm reduction strategies for high risk groups
-         Care and treatment for STIs and HIV/AIDS.
Hảo
A. Hòa
 
 
      Chi tiết xin vui lòng tải tệp đính kèm tại đây!