Các văn bản quy phạm pháp luật chung về công tác cai nghiện và quản lý sau cai

Thứ bảy - 10/10/2015 05:48
Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là cơ sở pháp lý đầu tiên và cao nhất của việc tổ chức cai nghiện cho người nghiện ma túy tại Việt Nam. Điều 61 Hiến pháp 1992 quy định: “Công dân có quyền được hưởng chế độ bảo vệ sức khỏe...
I.     Các văn bản quy phạm pháp luật chung về công tác cai nghiện và quản lý sau cai
1.      Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là cơ sở pháp lý đầu tiên và cao nhất của việc tổ chức cai nghiện cho người nghiện ma túy tại Việt Nam. Điều 61 Hiến pháp 1992 quy định: “Công dân có quyền được hưởng chế độ bảo vệ sức khỏe... Nhà nước quy định chế độ bắt buộc cai nghiện và chữa bệnh xã hội nguy hiểm...”
2.      Luật Phòng chống ma túy được Quốc hội ban hành ngày 19/12/2000 và sửa đổi bổ sung năm 2008 đó cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp về cai nghiện. Điều 25 Luật Phũng chống ma túy nêu rõ: “áp dụng chế độ cai nghiện đối với người nghiện, khuyến khích người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện; tổ chức các cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; khuyến khích cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức thực hiện việc cai tự nguyện cho người nghiện ma túy, hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện và phòng chống tái nghiện ma túy; nghiên cứu, sản xuất, ứng dụng thuốc và phương pháp cai nghiện ma túy”. Người nghiện ma túy có thể đăng ký tự nguyện cai nghiện tại gia đình, cộng đồng hay tại các cơ sở cai nghiện (Điều 27).
3.      Quyết định số 5075/QĐ-BYT ngày 12/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn chẩn đoán nghiện ma tuý gốc opiate
II.  Các văn bản dưới Luật về công tác cai nghiện tại Trung tâm (cai bắt buộc và cai tự nguyện)
1.      Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành năm 1995, sửa đổi bổ sung năm 2002, 2007, 2008 quy định việc áp dụng biện pháp đưa vào Cơ sở chữa bệnh, tức đưa đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội.
2.      Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ quy định về chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh.
3.      Nghị định số 61/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 135/2004/NĐ-CP
4.      Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện
5.      Nghị định số 94/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện
6.      Thông tư liên tịch số 14/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 6 tháng 6 năm 2012 của Liên tịch Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Công an hướng dẫn chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh và đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh.
7.      Thông tư liên tịch số 27/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 24/2/2012 của Liên tịch Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng.
8.      Nghị định số 114/2007/NĐ-CP ngày 3 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy.
9.      Thông tư liên tịch số 13/2007/TTLT-BL§TBXH-BNV-BTC ngày 20 tháng 8 năm 2007 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài Chính hướng  dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy.
10.  Quyết định số 5075/QĐ-BYT ngày 12/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn chẩn đoán nghiện ma tuý gốc opiat.
11.  Thông tư liên tịch số 41/2010/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2012 của Liên Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế hướng dẫn quy trình cai nghiện cho người nghiện ma túy tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện
12.  Thông tư số 11/2006/TT-BLĐTBXH ngày 2 tháng 9 năm 2006 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn xếp hạng các cơ sở quản lý người nghiện ma tuý,người bán dâm và người sau cai nghiện ma tuý.
13.  Thông tư liên tịch số 19/2006/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Liên Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Công an  hướng dẫn công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự và trang bị, quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ cho Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội.
 
III.        Các văn bản dưới Luật về công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng
1.      Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định vềtổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng
2.      Thông tư Liên tịch số 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCAngày 10 tháng 2 năm 2012 của Liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Công an quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điểu của Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng.
3.      Thông tư liên tịch số 27/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 24/2/2012 của Liên tịch Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng.
 
IV.              Các văn bản dưới Luật về công tác quản lý sau cai nghiện
4.      Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy
5.      Thông tư số 21/2010/TT-BLĐTBXH ngày 5 tháng 8 năm 2010 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành quy chế quản lý, tư vấn, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện và Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội.
6.      Thông tư số 33/2010/TT-BLĐTBXH ngày 1 tháng 11 năm 2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy về trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma tuý .
7.      Thông tư số 121/2010/TTLT –BTC – BLĐTBXH ngày 12 tháng 8 năm 2010 của liên tịch Bộ Tài chính, Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội Hướng dẫn chế độ hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma tuý tại nơi cư trú; chế độ đóng góp và hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma tuý tại trung tâm quản lý sau cai nghiện.
8.     Nghị định 96/2012/NĐ-CP Quy định về điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.
 
 Chi tiết xin vui lòng tải tệp đính kèm tại đây!