Con đường mới ta đi

Thứ hai - 17/08/2015 06:05
Tập sách hướng dẫn "Con đường mới ta đi" được thực hiện bởi các đơn vị, các tổ chức cộng đồng. Chuẩn bị trước khi tự cắt cơn Heroin? cắt cơn Heroin như thế nào? Vượt qua những cơn thèm nhớ Heroin ra sao? Sắp xếp kế hoạch cho tương lai khi tự cắt cơn thành công?...
Chi tiết xin vui lòng Xem tại đây!