ĐẨY MẠNH ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC THAY THẾ

Thứ bảy - 10/10/2015 05:16
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Căn cứ Luật “Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)”;
BỘ Y TẾ
 
Số: 482 /QĐ-BYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
 
Hà Nội, ngày 06 tháng 2 năm 2013
 
 
QUYẾT ĐỊNH

 
 
Về việc giao nhiệm vụ cho các đơn vị đào tạo về chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone
 
 
 
 
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
 
 
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
 
Căn cứ Luật “Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)”;
 
Căn cứ Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ Quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;
 
Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BYT ngày 28/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Y
tế về hướng dẫn công tác đào tạo liên tục đối với cán bộ y tế;
 
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS và Cục trưởng
Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Giao cho các đơn vị sau thực hiện nhiệm vụ đào tạo về chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone:
 
1.     Trường Đại học Y Hà Nội.
 
2.     Trường Đại học Y - Dược thành phố Hồ Chí Minh.
 
3.     Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai.
 
4.     Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1.
 
5.     Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2.

Điều 2. Các đơn vị có tên tại Điều 1 có nhiệm vụ đào tạo nhân lực cho chương trình điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone theo nhu cầu của các tỉnh/thành phố từ năm 2013.
 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.
 
Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế, Thủ trưởng các đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- Lưu: VT, AIDS (02).

Chi tiết xin vui lòng tải tệp đính kèm tại đây!