Hướng dẫn điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone

Thứ tư - 12/08/2015 05:00
Bộ Y tế hướng dẫn điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone (ban hành kèm theo quyết định số 3140/QĐ - BYT ngày 30 tháng 08 năm 2010 của Bộ trưởng bộ y tế có kèm theo các thông tin chi tiết....
Chi tiết xin vui lòng xem tại đây!