Tài liệu quản lý trường hợp đối với người sử dụng ma túy

Thứ ba - 18/08/2015 06:08
Quản lý trường hợp với người sử dụng ma túy là một quá trình trợ giúp của công tác xã hội, bao gồm các hoạt động đánh giá nhu cầu của khách hàng) là cá nhân, gia đình người sử dụng ma túy, xác định, điều phối và kết nối các nguồn lực, dịch vụ nhằm giúp khách hàng phục hồi với việc sử dụng chất gây nghiện
Chi tiết xin vui lòng Xem tại đây!