OnSite HAV IgM Rapid Test (CTK BIOTECH – USA)

OnSite HAV IgM Rapid Test (CTK BIOTECH - USA) là dụng cụ xét nghiệm sắc ký miễn dịch, theo nguyên ...
Xem Chi Tiết

OnSite HEV IgM Rapid Test (CTK BIOTECH – USA)

OnSite HEV IgM Rapid Test (CTK BIOTECH - USA) là dụng cụ xét nghiệm sắc ký miễn dịch, theo nguyên ...
Xem Chi Tiết

OnSite HBsAg Rapid Test (CTK BIOTECH – USA)

Xét nghiệm nhanh OnSite HBsAg Rapid Test (CTK BIOTECH - USA) là xét nghiệm miễn dịch sắc ký dòng bên ...
Xem Chi Tiết

OnSite HCV Ab Plus Rapid Test (CTK BIOTECH – USA)

Xét nghiệm nhanh OnSite HCV Ab Plus Rapid Test (CTK BIOTECH - USA) là xét nghiệm miễn dịch sắc ký ...
Xem Chi Tiết

OnSite Malaria Pf/Pv Ag Rapid Test (CTK BIOTECH – USA)

Xét nghiệm nhanh OnSite Malaria Pf/Pv Ag Rapid Test (CTK BIOTECH - USA) là xét nghiệm miễn dịch sắc ký ...
Xem Chi Tiết

OnSite Malaria Pf/Pan Ag Rapid Test (CTK BIOTECH – USA)

Test xét nghiệm OnSite Malaria Pf/Pan Ag Rapid Test (CTK BIOTECH - USA) là xét nghiệm miễn dịch sắc ký ...
Xem Chi Tiết

OnSite Dengue IgG/IgM Combo Rapid Test (CTK BIOTECH – USA)

Test xét nghiệm OnSite Dengue IgG/IgM Combo Rapid Test (CTK BIOTECH - USA) là test xét nghiệm miễn dịch dòng ...
Xem Chi Tiết

OnSite Duo Dengue Ag-IgG/IgM Rapid Test (CTK BIOTECH – USA)

OnSite Duo Dengue Ag-IgG/IgM Rapid Test (CTK BIOTECH - USA) là một xét nghiệm miễn dịch dòng chảy bên để ...
Xem Chi Tiết

OnSite Dengue Ag Rapid Test (DENGUE NS1) (CTK BIOTECH – USA)

Xét nghiệm nhanh OnSite Dengue Ag Rapid Test (DENGUE NS1) (CTK BIOTECH - USA) là xét nghiệm miễn dịch sắc ...
Xem Chi Tiết

OnSite Duo Dengue IgG/IgM-CHIK IgM Rapid Test (CTK BIOTECH – USA)

OnSite Duo Dengue IgG/IgM-CHIK IgM Rapid Test (CTK Biotech - USA) là Test thử nhanh phát hiện phân biệt kháng ...
Xem Chi Tiết

OnSite H. pylori Ab Combo Rapid Test (CTK BIOTECH – USA)

Test xét nghiệm OnSite H. pylori Ab Combo Rapid Test (CTK BIOTECH - USA) (Thử kháng thể (IgG, IgM & ...
Xem Chi Tiết

OnSite H. pylori Ag Rapid Test (CTK BIOTECH – USA)

Test xét nghiệm OnSite H. pylori Ag Rapid Test (CTK BIOTECH - USA) (Test thử nhanh phát hiện kháng nguyên ...
Xem Chi Tiết

OnSite Syphilis Ab Rapid Test Strip (CTK BIOTECH – USA)

Test xét nghiệm OnSite Syphilis Ab Rapid Test Strip (CTK BIOTECH - USA) là xét nghiệm miễn dịch sắc ký ...
Xem Chi Tiết

OnSite TB IgG/IgM Combo Rapid Test (CTK BIOTECH – USA)

Test xét nghiệm OnSite TB IgG/IgM Combo Rapid Test (CTK BIOTECH - USA) là xét nghiệm miễn dịch sắc ký ...
Xem Chi Tiết

OnSite Strep A Rapid Test (CTK BIOTECH – USA)

Xét nghiệm nhanh OnSite Strep A Rapid Test (CTK BIOTECH - USA) là xét nghiệm miễn dịch dòng chảy bên ...
Xem Chi Tiết

OnSite Influenza A/B Rapid Test (CTK BIOTECH – USA)

Xét nghiệm nhanh OnSite Influenza A/B Rapid Test (CTK BIOTECH - USA) là xét nghiệm miễn dịch dòng chảy bên ...
Xem Chi Tiết

OnSite Rotavirus Ag Rapid Test (CTK BIOTECH – USA)

Xét nghiệm nhanh OnSite Rotavirus Ag Rapid Test (CTK BIOTECH - USA) là xét nghiệm miễn dịch sắc ký dòng ...
Xem Chi Tiết

OnSite Rota/Adeno Ag Rapid Test (CTK BIOTECH – USA)

Xét nghiệm nhanh OnSite Rota/Adeno Ag Rapid Test (CTK BIOTECH - USA) là xét nghiệm miễn dịch dòng chảy bên ...
Xem Chi Tiết

OnSite FOB Rapid Test (CTK BIOTECH – USA)

Test nhanh OnSite FOB Rapid Test là một thiết bị xét nghiệm miễn dịch hóa nhằm phát hiện định tính ...
Xem Chi Tiết

OnSite Troponin I Rapid Test (CTK BIOTECH – USA)

OnSite Troponin I Rapid Test là Test thử nhanh phát hiện nhồi máu cơ tim. - Quy cách: Dạng khay, ...
Xem Chi Tiết

Onsite PSA Semi – quantitative rapid test (CTK BIOTECH – USA)

Xét nghiệm nhanh bán định lượng Onsite PSA Semi - quantitative rapid test là xét nghiệm miễn dịch sắc ký ...
Xem Chi Tiết

Onsite Typhoid IgG/IgM Combo Rapid Test (CTK BIOTECH – USA)

Xét nghiệm nhanh  OnSite Typhoid IgG / IgM Combo là xét nghiệm miễn dịch dòng chảy bên để phát hiện ...
Xem Chi Tiết

Onsite RF Rapid Test (CTK BIOTECH – USA)

Xét nghiệm nhanh Onsite RF Rapid Test là xét nghiệm miễn dịch dòng chảy bên để phát hiện định tính ...
Xem Chi Tiết