DANH MỤC HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH ROCHE

Công ty Kim Hưng xin gửi quý khách hàng bảng chào giá các mặt hàng hóa chất xét nghiệm miễn dịch của Roche Diagnostics – Đức hiện chúng tôi đang cung ứng:

STT Tên sản phẩm CODE Xuất xứ ĐVT Quy cách
01 ACTH 3255751190 Roche Made in Germany Hộp 100 test
02 ACTH Calset 3255760190 Roche Made in Germany Hộp 4 x 1 ml
03 AFP 4481798190 Roche Made in Germany Hộp 100 test
04 AFP Calset II 4487761190 Roche Made in Germany Hộp 4 x 1 ml
05 Anti-CCP 5031656190 Roche Made in Germany Hộp 100 test
06 Anti-CCP Control 5031664190 Roche Made in Germany Hộp 2 x 2 ml
07 Anti-HAV 4854977190 Roche Made in Germany Hộp 100 test
08 Anti-HAV Control 4855043190 Roche Made in Germany Hộp 16 x 1.0 ml
09 Anti-HAV IgM 11820591122 Roche Made in Germany Hộp 100 test
10 Anti-HAV IgM PreciControl 11876368122 Roche Made in Germany Hộp 16 x 0.67 ml
11 Anti-HBc 11820559122 Roche Made in Germany Hộp 100 test
12 Anti-HBc Control 11876325122 Roche Made in Germany Hộp 16 x 1.0 ml
13 Anti-HBc IgM 11820567122 Roche Made in Germany Hộp 100 test
14 Anti-HBc IgM Control 11876333122 Roche Made in Germany Hộp 16 x 0.67 ml
15 Anti-Hbe 11820613122 Roche Made in Germany Hộp 100 test
16 Anti-HBe Control 11876384122 Roche Made in Germany Hộp 16 x 1.3 ml
17 Anti-HBs 11820524122 Roche Made in Germany Hộp 100 test
18 Anti-HBs Control 11876317122 Roche Made in Germany Hộp 16 x 1.3 ml
19 Anti-HCV 6368921190 Roche Made in Germany Hộp 100 test
20 Anti-HCV Control 3290379190 Roche Made in Germany Hộp 16 x 1.3 ml
21 Anti-Tg 6368697190 Roche Made in Germany Hộp 100 tests
22 Anti-Tg Calset 6368603190 Roche Made in Germany Hộp 4 x 1.5 ml
23 Anti-TPO 6368590190 Roche Made in Germany Hộp 100 tests
24 Anti-TPO Calset 6472931190 Roche Made in Germany Hộp 4 x 1.5 ml
25 Anti-TSHR 4388780190 Roche Made in Germany Hộp 100 test
26 Assay Cup 11706802001 Roche Made in Switzerland Hộp 60 x 60 cups
27 Assay Tip 11706799001 Roche Made in Switzerland Hộp 30 x 120 tips
28 Assay Tip/Cup 12102137001 Roche Made in Switzerland Hộp 8 x 6 x 84 det
29 B12 4745736190 Roche Made in Germany Hộp 100 test
30 B12 Calset 4572459190 Roche Made in Germany Hộp 4 x 1 ml
31 CA 12-5 II 11776223322 Roche Made in Germany Hộp 100 test
32 CA 12-5 II Calset 11776240322 Roche Made in Germany Hộp 4 x 1 ml
33 CA 15-3 II 3045838122 Roche Made in Germany Hộp 100 test
34 CA 15-3 II Calset 3045846122 Roche Made in Germany Hộp 4 x 1 ml
35 CA 19-9 11776193122 Roche Made in Germany Hộp 100 test
36 CA 19-9 Calset 11776215122 Roche Made in Germany Hộp 4 x 1 ml
37 CA 72-4 11776258122 Roche Made in Germany Hộp 100 test
38 CA 72-4 Calset 11776274122 Roche Made in Germany Hộp 4 x 1 ml
39 PreciControl Cardiac II 4917049190 Roche Made in Germany Hộp 4 x 2 ml
40 CEA 11731629322 Roche Made in Germany Hộp 100 test
41 CEA Calset 11731645322 Roche Made in Germany Hộp 4 x 1 ml
42 CK-MB 11821598322 Roche Made in Germany Hộp 100 test
43 CK-MB Calset 5957664190 Roche Made in Germany Hộp 4 x 1 ml
44 CK-MB STAT 11731432122 Roche Made in Germany Hộp 100 test
45 CK-MB STAT Calset 5957656190 Roche Made in Germany Hộp 4 x 1 ml
46 Clean-Cell(6x380ml) 11662970122 Roche Made in Germany Hộp 6 x 380 ml
47 Clean-Cell M 2x2L 4880293190 Roche Made in Germany Hộp 2 x 2 L
48 CMV IgG 4784596190 Roche Made in Germany Hộp 100 test
49 CMV IgG Avidity 5909708190 Roche Made in Germany Hộp 100 tests
50 CMV IgG Avidity PreciControl 5942322190 Roche Made in Germany Hộp 6 x 1 ml
51 CMV IgG PreciControl 4784600190 Roche Made in Germany Hộp 16 x 1.0 ml
52 CMV IgM 4784618190 Roche Made in Germany Hộp 100 test
53 CMV IgM PreciControl 4784626190 Roche Made in Germany Hộp 100 Test
54 PreciControl Tumor Marker 11776452122 Roche Made in Germany Hộp 4 x 3 ml
55 Cortisol II 11875116122 Roche Made in Germany Hộp 100 test
56 Cortisol II Calset 11875124122 Roche Made in Germany Hộp 4 x 1 ml
57 C-Peptide 3184897190 Roche Made in Germany Hộp 100 test
58 C-Peptide Calset 3184919190 Roche Made in Germany Hộp 4 x 1 ml
59 Cyfra 21.1 11820966122 Roche Made in Germany Hộp 100 test
60 Cyfra 21.1 Calset 11820974322 Roche Made in Germany Hộp 4 x 1 ml
61 DHEA-S 3000087122 Roche Made in Germany Hộp 100 test
62 DHEA-S Calset 3000095122 Roche Made in Germany Hộp 4 x 1 ml
63 Digitoxin 3002659122 Roche Made in Germany Hộp 100 test
64 Digitoxin Calset 3002667122 Roche Made in Germany Hộp 4 x 1 ml
65 Digoxin 11820796322 Roche Made in Germany Hộp 100 test
66 Digoxin Calset 11820907322 Roche Made in Germany Hộp 4 x 1 ml
67 Diluent Universal 2 x 16 ml 11732277122 Roche Made in Germany Hộp 2 x 16 ml
68 Diluent Universal 2 x 36 ml 3183971122 Roche Made in Germany Hộp 2 x 36 ml
69 Diluent MultiAssay 3609987190 Roche Made in Germany Hộp 2×16 ml
70 Estradiol II 3000079190 Roche Made in Germany Hộp 100 test
71 Estradiol II Calset 3064921122 Roche Made in Germany Hộp 4 x 1 ml
72 Ferritin 3737551190 Roche Made in Germany Hộp 100 test
73 Ferritin Calset 3737586190 Roche Made in Germany Hộp 4 x 1 ml
74 Folate III 4476433190 Roche Made in Germany Hộp 100 test
75 Folate III Calset 4874072190 Roche Made in Germany Hộp 4 x 1 ml
76 FSH 11775863122 Roche Made in Germany Hộp 100 test
77 FSH Calset 3032680122 Roche Made in Germany Hộp 4 x 1 ml
78 FT3 III 6437206190 Roche Made in Germany Hộp 200 test
79 FT3 III Calset 6437222190 Roche Made in Germany Hộp 4 x 1 ml
80 FT4 II 6437281190 Roche Made in Germany Hộp 200 test
81 FT4 II Calset 6437290190 Roche Made in Germany Hộp 4 x 1 ml
82 HbeAg 11820583122 Roche Made in Germany Hộp 100 test
83 HBeAg Control 11876376122 Roche Made in Germany Hộp 16 x 1.3 ml
84 HBsAg Confirmatory Test 11820648122 Roche Made in Germany Hộp 40 test
85 HBsAg II 4687787190 Roche Made in Germany Hộp 100 test
86 HBsAg II Control 4687876190 Roche Made in Germany Hộp 16 x 1.3 ml
87 HBsAg II quant 5957435190 Roche Made in Germany Hộp 100 test
88 hCG STAT 3300811190 Roche Made in Germany Hộp 100 test
89 hCG STAT Calset 3303071190 Roche Made in Germany Hộp 4 x 1 ml
90 hCG+ β 3271749190 Roche Made in Germany Hộp 100 test
91 hCG+ β Calset 3302652190 Roche Made in Germany Hộp 4 x 1 ml
92 HE4 5950929190 Roche Made in Germany Hộp 100 tests
93 HE4 Calset 5950945190 Roche Made in Germany Hộp 4×1 ml
94 HE4 PreciControl 5950953190 Roche Made in Germany Hộp 4×1 ml
95 hGH 5390125190 Roche Made in Germany Hộp 100 tests
96 hGH Calset 5390133190 Roche Made in Germany Hộp 4×1 ml
97 HIV combi PT 5390095190 Roche Made in Germany Hộp 100 test
98 HIV combi PT Control 5162645190 Roche Made in Germany Hộp 6 x 2 ml
99 HSV PreciControl 5572207190 Roche Made in Germany Hộp 4 x 3 ml
100 HSV-1 IgG 5572185190 Roche Made in Germany Hộp 100 tests
101 HSV-2 IgG 5572193190 Roche Made in Germany Hộp 100 tests
102 IgE 4827031190 Roche Made in Germany Hộp 100 test
103 IgE Calset 11930427122 Roche Made in Germany Hộp 4 x 1 ml
104 IL-6 5109442190 Roche Made in Germany Hộp 100 tests
105 IL-6 Calset 5109469190 Roche Made in Germany Hộp 4 x 2 ml
106 Insulin 12017547122 Roche Made in Germany Hộp 100 test
107 Insulin Calset 12017504122 Roche Made in Germany Hộp 4 x 1 ml
108 ISE Cleaning Solution 11298500316 Roche Made in Germany Hộp 5 x 100 ml
109 LH 11732234122 Roche Made in Germany Hộp 100 test
110 LH Calset 3561097190 Roche Made in Germany Hộp 4 x 1 ml
111 Calset Vials
(Lọ không đựng calset)
11776576322 Roche Made in Germany Hộp 2 x 56 vials
112 ControlSet Vials
(Lọ không đựng control)
3142949122 Roche Made in Germany Hộp 2 x 56 vials
113 Maternal care control 4899881200 Roche Made in Germany Hộp 6 x 2 ml
114 Myoglobin STAT 11820788122 Roche Made in Germany Hộp 100 test
115 Myoglobin STAT  Calset 11820893122 Roche Made in Germany Hộp 4 x 1 ml
116 N-Mid Osteocalcin 12149133122 Roche Made in Germany Hộp 100 test
117 N-Mid Osteocalcin Calset 11972111122 Roche Made in Germany Hộp 4 x 1 ml
118 NSE 12133113122 Roche Made in Germany Hộp 100 test
119 NSE Calset 12133121122 Roche Made in Germany Hộp 4 x 1 ml
120 P1NP 3141071190 Roche Made in Germany Hộp 100 test
121 P1NP Calset 3141080190 Roche Made in Germany Hộp 4 x 1 ml
122 PAPP-A 4854098200 Roche Made in Germany Hộp 100 test
123 PAPP-A Calset 4854101200 Roche Made in Germany Hộp 4 x 1 ml
124 PIGF 5144671190 Roche Made in Germany Hộp 100 tests
125 PIGF Calset 5144701190 Roche Made in Germany Hộp 2 x 1 ml
126 PreciControl Multi marker 5341787190 Roche Made in Germany Hộp 6 x 2 ml
127 PreciControl Universal 11731416190 Roche Made in Germany Hộp 2 x 3 ml level I
2 x 3 ml level II
128 PreClean M 3004899190 Roche Made in Germany Hộp 5 x 600 ml
129 Probe Wash M 3005712190 Roche Made in Germany Hộp 12 x 70 ml
130 proBNP II 4842464190 Roche Made in Germany Hộp 100 test
131 proBNP II Calset 4842472190 Roche Made in Germany Hộp 4 x 1 ml
132 Pro-Calcitonin (PCT BRAHMS) 5056888200 Roche Made in Germany Hộp 100 test
133 Pro-cell 6x380ml 11662988122 Roche Made in Germany Hộp 6 x 380 ml
134 Pro-cell M 2×2 L 4880340190 Roche Made in Germany Hộp 2 x 2 L
135 Progesterone II 12145383122 Roche Made in Germany Hộp 100 test
136 Progesterone II Calset 12145391122 Roche Made in Germany Hộp 4 x 1 ml
137 Prolactin II 3203093190 Roche Made in Germany Hộp 100 test
138 Prolactin II Calset 3277356190 Roche Made in Germany Hộp 4 x 1 ml
139 PSA Total 4641655190 Roche Made in Germany Hộp 100 test
140 PSA Calset 4485220190 Roche Made in Germany Hộp 4 x 1 ml
141 PSA Free 3289788190 Roche Made in Germany Hộp 100 test
142 PSA Free Calset 3289796190 Roche Made in Germany Hộp 4 x 1 ml
143 PTH 11972103122 Roche Made in Germany Hộp 100 test
144 PTH (1-84) 5608546190 Roche Made in Germany Hộp 100 test
145 PTH (1-84) Calset 5608554190 Roche Made in Germany Hộp 4 x 1 ml
146 PTH Calset 11972219122 Roche Made in Germany Hộp 4 x 1 ml
147 PTH STAT 4892470190 Roche Made in Germany Hộp 100 test
148 PTH STAT Calset 4894138190 Roche Made in Germany Hộp 2 x 2 x 1 ml
149 Rubella IgG 4618793190 Roche Made in Germany Hộp 100 test
150 Rubella IgG Control 4618807190 Roche Made in Germany Hộp 16 * 1 ml
151 Rubella IgM 4618831190 Roche Made in Germany Hộp 100 test
152 Rubella IgM PreciControl 4618840190 Roche Made in Germany Hộp 16 * 067 ml
153 S100 3175243190 Roche Made in Germany Hộp 100 test
154 S100 Calset 3289834190 Roche Made in Germany Hộp 4 x 1 ml
155 Sample cup 10394246001 Roche Made in Germany Hộp 5000 pcs
156 sFlt-1 5109523190 Roche Made in Germany Hộp 100 Tests
157 sFlt-1 Calset 5109531190 Roche Made in Germany Hộp 2 x 1 ml
158 SHBG 3052001190 Roche Made in Germany Hộp 100 test
159 SHBG Calset 3052028190 Roche Made in Germany Hộp 4 x 1 ml
160 SysWash 11930346122 Roche Made in Germany Hộp 500 ml
161 T3 11731360122 Roche Made in Germany Hộp 200 test
162 T3 Calset 11731548122 Roche Made in Germany Hộp 4 x 1 ml
163 T4 12017709122 Roche Made in Germany Hộp 200 test
164 T4 Calset 12017717122 Roche Made in Germany Hộp 4 x 1 ml
165 Testosterone II 5200067190 Roche Made in Germany Hộp 100 test
166 Testosterone II  Calset 5202230190 Roche Made in Germany Hộp 4 x 1 ml
167 Tg 5118921190 Roche Made in Germany Hộp 100 test
168 Tg Calset 11820940122 Roche Made in Germany Hộp 4 x 1 ml
169 TG confirmatory Test 5107555190 Roche Made in Germany Hộp 50 test
170 Toxo IgG 4618815190 Roche Made in Germany Hộp 100 test
171 Toxo IgG Control 4618823190 Roche Made in Germany Hộp 16 x 1 ml
172 Toxo IgM 4618858190 Roche Made in Germany Hộp 100 test
173 Toxo IgM Control 4618866190 Roche Made in Germany Hộp 16 x 067 ml
174 Trop T hs 5092744190 Roche Made in Germany Hộp 200 tests
175 Trop T hs Calset 5092752190 Roche Made in Germany Hộp 4 x 1 ml
176 Trop T hs STAT 5092728190 Roche Made in Germany Hộp 100 tests
177 Trop T hs STAT Calset 5092736190 Roche Made in Germany Hộp 4 x 1 ml
178 Troponin PreciControl 5095107190 Roche Made in Germany Hộp 4 x 2 ml
179 Troponin T 4491815190 Roche Made in Germany Hộp 200 test
180 Troponin T Calset 4856627190 Roche Made in Germany Hộp 4 x 1 ml
181 Troponin T Control 3530469190 Roche Made in Germany Hộp 4 x 2 ml
182 Troponin T STAT 4660307190 Roche Made in Germany Hộp 100 test
183 Troponin T STAT Calset 4856643190 Roche Made in Germany Hộp 4 x 1 ml
184 TSH 11731459122 Roche Made in Germany Hộp 200 test
185 TSH Calset 4738551190 Roche Made in Germany Hộp 4 x 1 ml
186 T-uptake 11731394122 Roche Made in Germany Hộp 100 test
187 T-uptake Calset 11731505122 Roche Made in Germany Hộp 4 x 1 ml
188 Varia PreciControl 5618860190 Roche Made in Germany Hộp 3 x 4 ml
189 Vitamin D total 5894913190 Roche Made in Germany Hộp 100 tests
190 Vitamin D total Calset 5894921190 Roche Made in Germany Hộp 4 x 1 ml
191 β-Cross Laps Calset 11972316122 Roche Made in Germany Hộp 4 x 1 ml
192 β-Cross Laps/Serum 11972308122 Roche Made in Germany Hộp 100 test
193 Free Beta HCG 04854071200 Roche Made in Germany Hộp 100 test
194 Free Beta HCG  Calset 04854080200 Roche Made in Germany Hộp 4 x 1ml
195 AMH 06331076190 Roche Made in Germany Hộp 100 test
196 SCC 07126972190 Roche Made in Germany Hộp 100 test

BẢNG CHÀO GIÁ:

Báo Giá - Hóa chất miễn dịch Roche

About the author: KIM HƯNG MEDICAL