DANH MỤC : Hóa chất sinh hóa Beckman Coulter (Mỹ)

Mã sản phẩm: HCSH01

Tên sản phẩm: Hóa chất xét nghiệm sinh hóa – Beckman Coulter 
Hãng: Beckman Coulter – Mỹ

HÓA CHẤT SINH HÓA – Beckman Coulter (MỸ)

 

STT  Ảnh  Tên sản phẩm CODE Xut xứ ĐVT Quy cách Test/Kit

AU400

Test/Kit

AU480

1 ACP OSR6101 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 2x15ml +2x15ml + 4S + 10ml 200 250
2 Albumin OSR6102 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x29ml 2000 2480
3
localhost/demo hoachatxetnghiem hoa chat xet nghiem
Albumin
Albumin OSR6202 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x54ml 3640 4480
4
localhost/demo hoachatxetnghiem hoa chat xet nghiem
ALP
ALP OSR6104 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x30ml +4x30ml 1940 3280
5
localhost/demo hoachatxetnghiem hoa chat xet nghiem
ALT – hóa chất sinh hóa Beckman
ALT/SGPT OSR6107 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x50ml +4x25ml 2000 3920
6 Amphetamines/Ecstasy OSR6323 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 2x16ml +2x16ml 360 450
7 Antibiotic TDM Multi-Calibrator ODC6413 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 2×7.5ml + 2x5ml
8 APO A1 OSR6142 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x13ml +4x13ml 800 1000
9 Apo A1 & B Calibrator ODR3005 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 3x2x1ml
10 Apo A1 & B Calibrator ODR3022 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 5x1x2ml
11 Apo B OSR6143 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 5x1x2ml 800 1000
12 ASO OSR6194 Beckman Coulter

(Made in Spain)

Hộp 4x51ml + 4x7ml 1120 1320
13
AST hóa chất sinh hóa Beckman
kimhung.vn hoachatxetnghiem hoa chat xet nghiem
AST/SGOT OSR6109 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x25ml +4x25ml 2000 3920
14 Barbiturates OSR6315 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 2x16ml +2x16ml 360 520
15 Benzodiazepines OSR6316 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 2x16ml +2x16ml 360 450
16 Bicarbonate OSR6316 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x25ml 2000 2320
17 Bicarbonate OSR6290 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x50ml 4000 4640
18 Bicarbonate Calibrator ODC0019 Beckman Coulter

(Made in USA)

Hộp 3x25ml + 3x25ml
19 C3 OSR6159 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x10ml +4x8ml 800 1040
20 C4 OSR6160 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x10ml +4x8ml 800 1040
21 Calcium (Arsenazo) OSR61117 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x29ml 3720 5252
22 Calcium oCPC OSR6113 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x27ml +4x27ml 1800 2360

 

23 Calcium oCPC OSR6213 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x50ml +4x50ml 3260 4320
24 Carbamazepine OSR6414 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 2x16ml +2x16ml 360 440
25 Ceruloplasmin OSR6164 Beckman Coulter Hộp 4x18ml +4x5ml 400 400
26 Cholesterol OSR6116 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4×22.5ml 2000 3640
27
localhost/demo hoachatxetnghiem hoa chat xet nghiem
kimhung.vn hoachatxetnghiem hoa chat xet nghiem
Cholesterol OSR6216 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x45ml 4000 7320
28 Cholinesterase OSR6114 Beckman Coulter

(Made in Italy)

Hộp 4x30ml +4x6ml 800 720
29
localhost/demo hoachatxetnghiem hoa chat xet nghiem
kimhung.vn hoachatxetnghiem hoa chat xet nghiem
CK (NAC) OSR6179 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x22ml+4x4ml+4x6ml 800 920
30 CK (NAC) OSR6279 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x44ml+4x8ml+4x13ml 1700 1960
31
localhost/demo hoachatxetnghiem hoa chat xet nghiem
kimhung.vn hoachatxetnghiem hoa chat xet nghiem
CK-MB OSR61155 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 2x22ml+2x4ml+2x6ml 400 460
32 CK-MB Calibrator ODR30034 Beckman Coulter

(Made in USA)

Lọ 1x1ml
33 CK-MB Control Serum Level 1 ODR30035 Beckman Coulter

(Made in USA)

Lọ 1x2ml
34 CK-MB Control Serum Level 2 ODR30036 Beckman Coulter

(Made in USA)

Lọ 1x2ml
35 Cleaning Solution 66039 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Bình 500ml
36 Cocaine OSR6317 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 2x16ml +2x16ml 360 520
37 Control Serum Level 1 ODC0003 Beckman Coulter

(Made in USA)

Lọ 1x5ml
38 Control Serum Level 2 ODC0004 Beckman Coulter

(Made in USA)

Lọ 1x5ml
39 Core TDM Multi-Calibrator ODC6411 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 2×7.5ml + 2x5ml
40
localhost/demo hoachatxetnghiem hoa chat xet nghiem
kimhung.vn hoachatxetnghiem hoa chat xet nghiem
Creatinine OSR6178 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x51ml +4x51ml 1700 3960
41 Creatinine (Enzymatic) OSR61204 Beckman Coulter

(Made in Japan)

Hộp 4×45+4x15ml 1200 1440
42 CRP OSR6147 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x14ml +4x6ml 800 800
44 localhost/demo hoachatxetnghiem hoa chat xet nghiem CRP Latex OSR6199 Beckman Coulter

(Made in Japan)

Hộp 4x30ml + 4x30ml 760 920
45 CRP Latex Calibrator Highly Sensitive

(HS) set

ODC0027 Beckman Coulter

(Made in Japan)

Hộp 5x2ml
46 localhost/demo hoachatxetnghiem hoa chat xet nghiem CRP Latex Calibrator Normal (N) Set ODC0026 Beckman Coulter

(Made in Japan)

Hộp 5x2ml
47 DAU High Multi-Drug Calibrator ODC6318 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 1x5ml
48 DAU Intermediate Multi-Drug Calibrator ODC6317 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 1x5ml
49 DAU Methadone Cut-off Calibrator ODC6319 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 1x5ml
50 DAU Methadone High Calibrator ODC6321 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 1x5ml
51 DAU Methadone Intermediate Calibrator ODC6320 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 1x5ml
52 DAU Multi-drug control ODC0006 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 3x5ml + 3x5ml
53 DAU Negative Calibrator ODC6314 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 1x5ml
54 DAU Primary Cut-off Multi-Drug

Calibrator

ODC6315 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 1x5ml
55 DAU Secondary Cut-off Multi-Drug

Calibrator

ODC6316 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 1x5ml
56 DAU Speciality control ODC0007 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 3x5ml + 3x5ml
57 DAU THC 100 Calibrator ODC6325 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 1x15ml
58 DAU THC 25 Calibrator ODC6322 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 1x15ml
59 DAU THC 25 Control ODC0008 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 1x15ml + 1x15ml
60 DAU THC 50 Calibrator ODC6323 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 1x15ml
61 DAU THC 50 Control ODC0009 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 1x15ml + 1x15ml
62 DAU THC 75 Calibrator ODC6324 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 1x15ml
63 D-DIMER OSR60135 Beckman Coulter

(Made in Japan)

Hộp 2×12.5ml+2×12.5ml 200 200
64 D-DIMER Calibrator ODR3033 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 2×2.5ml+2×0.5ml
65 D-DIMER Control ODC0029 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 2×0.5 ml + 2×0.5ml
66 Digitoxin OSR6403 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 2x21ml + 2×12.8ml 200 400
67 Digitoxin Calibrator ODC6403 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 6x1x2.5ml
68 Digoxin OSR6404 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 2×17.6ml + 2×12.8ml 200 400
70 localhost/demo hoachatxetnghiem hoa chat xet nghiem Direct Bilirubin OSR6211 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x20ml +4x20ml 2640 3120
71 EDDP OSR6318 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 2x16ml +2x16ml 360 520
72 localhost/demo hoachatxetnghiem hoa chat xet nghiem Ferritin OSR61203 Beckman Coulter

(Made in Japan)

Hộp 4×24+4x12ml 800 800
73 Gentamycin OSR6420 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 2x12ml +2x9ml 240 300
74 GGT Beckman GGT OSR6120 Beckman Coulter

(Made in Japan)

Hộp 4x40ml +4x40ml 2000 2600
75 Glucose OSR6121 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x25ml +4×12.5ml 2000 2440
76
Glucose - hóa chất sinh hóa Beckman
Glucose – hóa chất sinh hóa Beckman
Glucose OSR6221 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x53ml +4x27ml 4200 5200
77 Haptoglobin OSR6165 Beckman Coulter

(Made in USA)

Hộp 4×16.5ml +4×4.5ml 400 540
78 HbA1c Liquid Control mới(ĐB) B12396 Beckman Coulter

(Made in USA)

Hộp 2 lọ x 1.0ml x 2 level
79
hba1c hóa chất sinh hóa beckman
hba1c hóa chất sinh hóa beckman
HbA1c mới(ĐB) B00389 Beckman Coulter

(Made in Germany)

Hộp 2×37.5ml + 2×7.5ml +

2×34.5ml + 5×2.0ml

428 500
80 HDL/LDL-Cholesterol  control serum ODC0005 Beckman Coulter

(Made in Norway)

Hộp 3x5ml + 3x5ml
81
HDL Beckman
kimhung.vn hoachatxetnghiem hoa chat xet nghiem
HDL-Cholesterol OSR6287 Beckman Coulter

(Made in Japan)

Hộp 4×51.3ml +4×17.1ml 1140 1400
82
HDL CHOLESTEROL CALIB BECKMAN
kimhung.vn hoachatxetnghiem hoa chat xet nghiem
HDL-Cholesterol Calibrator ODC0011 Beckman Coulter

(Made in Japan)

Hộp 2x3ml
83 Hemoglobin Denaturant 472137 Beckman Coulter

(Made in Germany &

Hộp 2x250ml 500 500
84 IgA OSR61171 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x14ml+4x11ml 800 1000
85 IgG OSR61172 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x22ml+4x20ml 800 1000
86 IgM OSR61173 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x14ml+4x11ml 800 1000
87 Inorganic Phosphorous OSR6122 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x15ml +4x15ml 2000 2360
88 Inorganic Phosphorous OSR6222 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x40ml +4x40ml 5320 6280
89 Iron OSR6186 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x15ml +4x15ml 1200 2000
90 Iron OSR6286 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x30ml +4x30ml 2380 3880
91 ISE Buffer 66320 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x2000ml
92 ISE High Serum Standard 66316 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x100ml
93 ISE Internal Reference 66314 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 2x25ml
94 ISE Low Serum Standard 66317 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x100ml
96 ISE Mid Standard 66319 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x2000ml
97 ISE Na+/K+ Selectivity Check 66313 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 2x25ml
98 ISE Reference 66318 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x1000ml
99 ITA Control Serum Level 1 ODC0014 Beckman Coulter

(Made in USA)

Lọ 1x2ml
100 ITA Control Serum Level 2 ODC0015 Beckman Coulter

(Made in USA)

Lọ 1x2ml
101 ITA Control Serum Level 3 ODC0016 Beckman Coulter

(Made in USA)

Lọ 1x2ml
102 Lactate OSR6193 Beckman Coulter

(Made in Italy)

Hộp 4x10mlR1+4xR1lYO 180 220
103 LDH OSR6128 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x40ml+4x20ml 2000 2560
104 LDL-Cholesterol OSR6183 Beckman Coulter

(Made in Japan)

Hộp 4x27ml +4x9ml 600 740
105
LDL Cholesterol Beckman
kimhung.vn hoachatxetnghiem hoa chat xet nghiem
LDL-Cholesterol OSR6283 Beckman Coulter

(Made in Japan)

Hộp 4×51.3ml +4×17.1ml 1140 1400
106 LDL-Cholesterol Calibrator ODC0012 Beckman Coulter

(Made in Japan)

Hộp 2x1ml
107 Lipase OSR6130 Beckman Coulter

(Made in Japan)

Hộp 4x10ml +4×3.3ml 180 200
108 Lipase OSR6230 Beckman Coulter

(Made in Japan)

Hộp 4x30ml +4x10ml 600 720
109
MAGNESIUM
kimhung.vn hoachatxetnghiem hoa chat xet nghiem
Magnesium OSR6189 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x40ml 800 1000
110 MC Cal A ODR30037 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x2ml
111 Methadone OSR6319 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 2x16ml +2x16ml 360 520
112 Microalbumin OSR6167 Beckman Coulter

(Made in USA)

Hộp 4x15ml +4x5ml 400 400
113 Microalbumin Calibrator ODR3024 Beckman Coulter

(Made in USA)

Hộp 5x1x2ml
114 Myoglobin OSR6168 Beckman Coulter

(Made in Japan)

Hộp 4x12ml +4x9ml 400 660
115 Myoglobin Calibrator ODR3025 Beckman Coulter

(Made in Japan)

Hộp 4x1x2ml
116 Opiates OSR6320 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 2x16ml +2x16ml 360 450
117 Phenobarbital OSR6413 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 2x16ml +2x16ml 260 320
118 Phenytoin OSR6411 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 2x16ml +2x16ml 360 520
119 Prealbumin OSR6175 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x15ml +4×6.5ml 400 480
120 PREALBUMIN CALIBRATOR ODR3029 Beckman Coulter

(Made in Denmark)

Hộp 5x2ml
122 RF Latex OSR61105 Beckman Coulter

(Made in Japan)

Hộp 4x24ml+4x8ml 800 1000
123 RF Latex Calibrator ODC0028 Beckman Coulter

(Made in Japan)

Hộp 5x1ml
124 Serum Protein Multi-Calibrator 1 ODR3021 Beckman Coulter

(Made in USA)

Hộp 6x1x2ml
125 Serum Protein Multi-Calibrator 2 ODR3023 Beckman Coulter

(Made in USA)

Hộp 5x1x2ml
126
Hemolyzing Reagent
kimhung.vn hoachatxetnghiem hoa chat xet nghiem
Synchron/AU Hemolyzing Reagent mới 472137 Beckman Coulter

(Made in Germany &

Hộp 1000ml 1000 1000
127 System Calibrator 66300 Beckman Coulter

(Made in USA)

Lọ 1x5ml
128 THC OSR6322 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 2x16ml +2x16ml 360 520
129 Theophylline OSR6412 Beckman Coulter

(Made in USA)

Hộp 2x16ml +2x16ml 360 440
130
TOTAL BILIRUBIN
kimhung.vn hoachatxetnghiem hoa chat xet nghiem
Total Bilirubin OSR6212 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x40ml +4x40ml 5320 6280
131 Total Protein OSR6132 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x25ml +4x25ml 2000 3000
132
TOTAL PROTEIN
kimhung.vn hoachatxetnghiem hoa chat xet nghiem
Total Protein OSR6232 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x48ml +4x48ml 3840 5760
133 Transferrin OSR6152 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x7ml +4x8ml 800 1080
134
Triglyceride
kimhung.vn hoachatxetnghiem hoa chat xet nghiem
Triglyceride OSR61118 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x50ml+4×12.5ml 2000 3000
135 UIBC OSR61205 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x27ml+4x6ml+4x3ml+4x2ml 680 800
136 Urea/Urea nitrogen OSR6134 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x25ml +4x25ml 2000 2480
137
Urea Beckman
kimhung.vn hoachatxetnghiem hoa chat xet nghiem
Urea/Urea nitrogen OSR6234 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x53ml +4x53ml 3840 4920
138 Uric Acid OSR6198 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x30ml+4×12.5ml 2000 2500
139
URIC ACID
kimhung.vn hoachatxetnghiem hoa chat xet nghiem
Uric Acid OSR6298 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4×42.3ml+4×17.7ml 2820 3520
140 Urinary/CSF Protein OSR6170 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x19ml+1x3ml 400 500
141 Urine Calibrator ODC0025 Beckman Coulter

(Made in Norway)

Hộp 6x8ml
142 Valproic Acid OSR6415 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 2x12ml +2x9ml 280 300
143
Wash Solution
kimhung.vn hoachatxetnghiem hoa chat xet nghiem
Wash Solution ODR2000 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Bình 1x5l
144 α-1 Acidglycoprotein OSR6162 Beckman Coulter

(Made in USA)

Hộp 4x20ml +4×4.5ml 400 480
145 α-1 Antitrypsin OSR6163 Beckman Coulter

(Made in USA)

Hộp 4x20ml +4×6.5ml 400 480
146
localhost/demo hoachatxetnghiem hoa chat xet nghiem
Amylase – Hóa chất sinh hóa Beckman
α-Amylase OSR6106 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x40ml 800 960
147 α-Amylase OSR6182 Beckman Coulter

(Made in Ireland)

Hộp 4x40ml +4x10ml 800 1600
148 β-2 Microglobulin OSR6151 Beckman Coulter

(Made in Spain)

Hộp 4x10ml +4x8ml 400 520

 

Xem thêm :

Máy xét nghiệm sinh hóa tự động AU 480

Máy xét nghiệm sinh hóa tự động AU 680

Nội dung đang được cập nhật.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “DANH MỤC : Hóa chất sinh hóa Beckman Coulter (Mỹ)”